KWALIFIKACJA DO PROGRAMU

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zasad kwalifikacji do programu – zapoznaj się z poniższymi odpowiedziami.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skierowanie uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu można pozyskać z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania osoby potrzebującej.

Skierowania wydawane w terminie od 8 września 2023 r. do 30 listopada 2024 r. ważne są do momentu zakończenia realizacji programu tj. do 30 listopada 2024 r.

TAK, jednakże takie osoby muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i ich dochód nie może przekraczać 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościową można uzyskać w organizacjach lokalnych współpracujących z Bankami Żywności. W zakładce “Gdzie uzyskać pomoc?” (KLIK) poprzez wybór województwa i gminy zamieszkania zostanie wskazany właściwy Bank Żywności. Na stronie internetowej tego Banku znajduje się lista organizacji, z którymi współpracuje on w danej gminie. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem właściwego Banku Żywności dla swojego miejsca zamieszkania.

TAK, osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z pomoc żywnościowej w ramach działań statutowych jednostek wspierających osoby w kryzysie bezdomności i współpracujących z Bankiem Żywności.