O Programie

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 jest współfinasowany z EFS+. 

Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne. 

Program będzie realizowany poprzez: 

  1. Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych; 
  1. Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym; 
  1. Przekazanie artykułów spożywczych osobom POTZREBUJACYCHM [ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej] zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej] 
  1. Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne; 
  1. Pnie marnowanie żywności poprzez Udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z 
    zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn. 

Program jest realizowany przez SIEĆ ORFGANIZACJI PARTNERSKICH: 

OPO – organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim FEDERACJA POSLKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI  

OPR – organizacje partnerskie regionalne wchodzące w skład struktury OPO lub ich organizacje członkowskie, do których wykonawcy będą dostarczać artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących – BANK ŻYWNOŚCI 

 OPL – organizacje partnerskie lokalne wchodzące w skład struktury OPR lub inne organizacje charytatywne, związki wyznaniowe, ośrodki pomocy społecznej   bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym  

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikując osoby potrzebujące do pomocy żywnościowej i działań towarzszących. OPS w uzasadnionych przypadkach może pełnić rolę OPL 

LOGOTYPY IZ, IP, 5 OPO 

PODSTAWA PRAWNA 

Więcej o współpracy w ramach sieci Banków Żywności i organizacji partnerskich w zakładce … “sieć organizacji partnerskich 

Więcej informacji dla osób potrzebujących: o sposobach kwalifikacji i formach  pomocy w zakładce :….