ORGANIZACJE CHARYTATYWNE

Reprezentujesz organizację charytatywną i myślisz o dołączeniu do programu FEPŻ 2021-2027? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zgodnie z treścią Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), organizacje partnerskie regionalne (OPR), wybierają OPL spośród organizacji niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie osób najbardziej potrzebujących, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. OPL muszą posiadać zdolności administracyjne do realizacji dystrybucji żywności oraz prowadzenia działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego odbiorców pomocy żywnościowej.

Funkcję OPL mogą pełnić m.in. stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne lub kościelne jednostki organizacyjne, samorządowe jednostki organizacyjne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.

Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie z innych źródeł obejmujące wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie; przy czym dopuszcza się przekazywanie artykułów spożywczych tym instytucjom, jeśli są: placówkami o charakterze dziennym świadczącymi pomoc dzieciom, placówkami dla osób bezdomnych, jadłodajniami, z tym że osoby objęte pomocą żywnościową nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych instytucjach.

Wszystkie organizacje pragnące prowadzić dystrybucję artykułów spożywczych i wesprzeć osoby potrzebujące w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Bankiem Żywności. Kontakty do Banków można pozyskać z zakładki “Gdzie uzyskać pomoc?” (KLIK), poprzez wybór województwa i gminy, na której działa organizacja. Celem rozpoczęcia współpracy organizacja winna złożyć do Banku Żywności Deklarację uczestnictwa w FEPŻ PP 2023 wraz z informacją o potencjale oraz Statut organizacji. Jednakże szczegółowe rozpoczęcie współpracy ustala każdy Bank Żywności we własnym zakresie.

KROK PO KROKU:

KROK 1: OPR przekazuje do OPL informację na temat programu wraz z Deklaracją uczestnictwa w FEPŻ PP 2023;

KROK 2: przekazanie przez OPL do OPR uzupełnionej Deklaracji;

KROK 3: poinformowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, iż OPL weźmie udział w programie;

KROK 4: kwalifikacja osób potrzebujących do programu;

KROK 5: weryfikacja czy OPL spełnia kryteria uczestnictwa w programie;

KROK 6: podpisanie umowy OPR-OPL;

KROK 7: dostawy pomocy żywnościowej i żywności z darowizn do OPL;

KROK 8: bezpośrednia dystrybucja żywności przez OPL do osób potrzebujących;

KROK 9: współorganizacja z Bankiem Żywności działań towarzyszących dla osób potrzebujących;

KROK 10: złożenie do Banku Żywności sprawozdania z realizacji dystrybucji żywności.

KROK 11: ODPOCZĄĆ wiedząc, że „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” – Albert Einstein